ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร: การส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
วิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก