ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์/ วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข/ วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร: เขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ง 3 ประเภท อย่างไร…สร้างครูไทยเป็นนวัตกร
วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
อบรมวันอาทิยต์ที่ 18 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก