ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา/ วิทยากร: รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ/ วิทยากร: เพียงจิต สีดาสมุทร์/ วิทยากร: ลักษิกา ดำรงศักดิ์

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร : “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 24
สัมฤทธิผลในการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน…ประสบการณ์ และบทเรียนจากปฏิบัติการจริงในโรงเรียนในสังกัด กทม.”
วิทยากร: รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
วิทยากร: รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
วิทยากร: เพียงจิต สีดาสมุทร์
วิทยากร: ลักษิกา ดำรงศักดิ์
อบรมวันอาทิยต์ที่ 18 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก