ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร: การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผ่านตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย (ตอนที่2)
วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง
อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก