ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร: ยุทธวิธีสอนหลักภาษาไทยในแนวสัมพันธ์ทักษะเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ที่คงทนแก่นักเรียน
วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์
อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก