ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะและสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านกิจกรรมร่างกายของเรา
วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก