ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 2
วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร
อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก