ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร: การออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา และวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน
โดยน้อมนำโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นกรณีศึกษา
วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก