ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร:“การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์”
วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม
อบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก