ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร:“เสรีภาพ หน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย”
อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก