ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี

วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร
หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 1
อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก