ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี

วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี
หลักสูตร: สร้างสื่อการสอนง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch ตอนที่ 3
อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก