ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา และวิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ

วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา
วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ
หลักสูตร: PLC กับระบบนิเทศการสอนจะช่วยครูริเริ่ม คิดค้น พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ ตอนที่ 3
ตัวอย่างการออกแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และภาษาไทย
อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก