ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
หลักสูตร: การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผ่านตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย (ตอนที่1)
อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
เวลา 9.00-12.00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก