ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ และวิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา

วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์
วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา
หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตอนที่ 4)
อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
เวลา 9.00-12.00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก