ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ /วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข /วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

ประกาศรายชื่อ
วิทยากร: รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
หลักสูตร: (พัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้…หนทางสู่ครูและผู้เรียนเป็นนวัตกร)
อบรมวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
ประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก