ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าอบรม : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อ
คณาจารย์ผู้เข้าอบรม
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หากตัวสะกดชื่อ และนามสกุลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายชื่อ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105

มือถือ : 063-212-2724, 0915760723, 063-212-2725

Line @kusol.org หรือ www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation