ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

1.  หลักสูตร   การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    

ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่