ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

1.  หลักสูตร   เริ่มต้นกับการโค้ดดิ้ง ทักษะที่ครูยุคใหม่ทุกสาระวิชาต้องพัฒนา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่