ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม  2562

1. หลักสูตร  เผยความลับคหกรรมศาสตร์กับสะเต็มศึกษา

วิทยากร : รองศาสตราจราย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร  การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจราย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู   

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่