ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

1. หลักสูตร  CO-5 STEPs พัฒนาเด็กเป็นผู้เรียนรู้และนวัตกรได้อย่างไร

วิทยากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  

รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร  การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้สำหรับครูภาษาไทย

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่