ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 17 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code

 

ห้อง 401

หลักสูตร : เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0

วิทยากร :  รศ. ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

               อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง 403

หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

วิทยากร :  อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

               อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ห้อง 404

หลักสูตร : การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์

วิทยากร :  รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

               อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง 405

หลักสูตร : เทคนิคละครเพื่อพัฒนาการพูดของครูปฐมวัย

วิทยากร :  รศ. ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

               อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 406

หลักสูตร : คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity

วิทยากร :  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

               ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)