ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code

 

ห้อง 404 

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง 405

หลักสูตร : สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนายการฝ่ายแผนงบประมาณและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม

ห้อง 406 

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน นักพฤกษศาสตร์น้อย”
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)