ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง : วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชม Youtube ย้อนหลัง!

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

หลักสูตร : ทักษะทางปัญญาสติและสมาธิเป็นฐาน 

วิทยากร : ผศ. ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

หลักสูตร : การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำสำหรับครูภาษาไทย

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ สามารถรับชมการอบรม

” โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล “

(Effective Communication) 

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชม Youtube Live!

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ