ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชม Youtube ย้อนหลัง!

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

หลักสูตร : การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู

(How to Prepare Yourself for International Conference and Seminar)

วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี 

EP.1

EP.2

หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม

แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง

หลักสูตร : การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

หลักสูตร : สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  และ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ สามารถรับชมการอบรม

“โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Communication)” 

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ