ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชม Youtube ย้อนหลัง!

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

หลักสูตร ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตร ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก
สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม
ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ สามารถรับชมการอบรม

“โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Communication)” 

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ