คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม และ ระเบียบการเข้าร่วมอบรม

 

ประกาศโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

        การอบรมทุกหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกมูลนิธิฯ เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ให้กับครูผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเท่านั้น มูลนิธิฯ จะไม่มีการออกวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม