คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องเกมและวิทยาการคำนวณ(Compution Science)แสนสนุกฉบับUnpluggedที่เชื่อมโยงกับความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดสตูล

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง: เกมและวิทยาการคำนวณ  (Compution Science)แสนสนุกฉบับ Unplugged ที่เชื่อมโยงกับความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล