คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการพัฒนาครู สื่อการเรียนรู้และห้องเรียนอนุบาลสู่ความเป็นเลิศ ยุค4.0

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร :  เทคนิคการพัฒนาครู สื่อการเรียนรู้และห้องเรียนอนุบาลสู่ความเป็นเลิศ ยุค4.0

    วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง   

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 405 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์