คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เผยความลับคหกรรมศาสตร์กับสะเต็มศึกษา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร :  เผยความลับคหกรรมศาสตร์กับสะเต็มศึกษา

    วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ศราธพันธุ์   

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 403 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์