คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้สำหรับครูภาษาไทย

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร :  การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้สำหรับครูภาษาไทย

    วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม   

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 403 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์