คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้และผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้และผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 

    วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 403 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์