ขั้นตอนและระเบียบการสมัครเข้าร่วมการอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการอบรม

ขั้นตอนที่ 1  วิธีการสมัครมีดังนี้

1) จากจดหมายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของมูลนิธิฯ ที่ส่งไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kusol.org

2) จากการสมัครทางออนไลน์ที่ www.kusol.org (แนะนำ)

ขั้นตอนที่ 2  การกรอกใบสมัคร สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

1) กรอกรายละเอียดของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มใบสมัครที่ท่านได้จากโรงเรียน หรือจากการดาวน์โหลดที่ www.kusol.org

2) กรอกรายละเอียดของผู้สมัครลงในระบบออนไลน์ (แนะนำ) ได้ที่ www.kusol.org**
**เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบอีเมล์ที่แจ้งไว้ในระบบออนไลน์ แล้วสั่งพิมพ์ไฟล์ใบสมัครที่แนบไปในอีเมล์**

ขั้นตอนที่ 3  นำใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วจากขั้นตอนที่ 2 เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือผู้มีอำนาจแทน) ลงนามอนุมัติการเข้าร่วมการอบรม พร้อมประทับตราโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 4  ส่งใบสมัครมายังมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่ E-mail: kusol.academic@gmail.com (แนะนำ) หรือ โทรสารอัตโนมัติ: 02-613-9016

ขั้นตอนที่ 5  เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครทางโทรศัพท์ อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันที่มีการอบรม ตามการส่งใบสมัครที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด (ขั้นตอนที่ 3 และ 4) เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมการอบรม

ขั้นตอนที่ 6  กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมอีกครั้งได้ที่ www.kusol.org ภายในวันพุธของสัปดาห์ที่มีการอบรม

หมายเหตุ :
1. หากจำนวนผู้สมัครจริงเกินจำนวนผู้เข้าอบรมที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดไว้ ทางมูลนิธิฯ จะสำรองชื่อของท่านตามลำดับก่อนหลังจากการส่งสมัครที่ได้รับอนุมัติของท่านมายังมูลนิธิฯ โดยทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์การจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่านต่อสถานศึกษาต่อหลักสูตรการอบรม
2. การยกเลิกการเข้าร่วมการอบรมหรือการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรม ต้องมีการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วันทำการ หรือในวันที่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ โทรกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์การอบรม ทั้งนี้ การยกเลิกการเข้าร่วมการอบรมจะต้องดำเนินให้เสร็จสิ้นก่อนการประกาศรายชื่อที่ www.kusol.org และการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรมจะต้องทำหนังสือทางราชการโดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือผู้มีอำนาจลงนามแทน) จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมแทนและได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
** การเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรมจะไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์หรือวันที่มีการอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ **
3. การตรวจสอบรายชื่อบนเว็บไซต์ หากท่านตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อของท่าน ท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ก่อนวันอบรม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัครอีกครั้ง เนื่องจากจะมีผลต่อการรับวุฒิบัตรเมื่อท่านอบรมเสร็จสิ้น
** กรณีที่ท่านเข้ามาอบรมแล้วไม่พบรายชื่อในการลงทะเบียน ท่านจะต้องแสดงหลักฐานการสมัครที่ได้รับอนุมัติ เพื่อยืนยันการเข้าอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ หากท่านไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ ทางมูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม **
4. ทางมูลนิธิฯ จะไม่รับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีการสมัครมาก่อนการอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น