เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560


“หลักสูตร เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ
วิทยากร: ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์และอ.พรพิตร สกุณา
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560”

From โครงการบริการวิชาการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/16/2017 (222 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2