Facebook Live การบรรยายหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์  ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โปรดติดตาม Live สดผ่าน Facebook ที่ เพจ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/

ตารางเวลาการ Live สดผ่าน Facebook

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 สามารถติดตามได้ในช่วงเวลา 09:30-10:30 และช่วง 13:00-14:00

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 สามารถติดตามได้ในช่วงเวลา 09:30-10:30 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา