หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร วิทยากร : อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 2 (ประถมศึกษาตอนต้น)

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร ——————————————— วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 3

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 1 หลักสูตร วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล หลักสูตร: Early Childhood Mathematics Corner: data and

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 3 หลักสูตร ————————————————- วิทยากร: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ หลักสูตร: “เทคนิคการใช้สื่อคณิตศาสตร์สาระสถิติและความน่าจะเป็น ระดับประถมศึกษา” ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม หลักสูตร : กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น ด้วยวงจร Q.U.E.S.T ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 3 หลักสูตร วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี หลักสูตร : “การออกแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษตามองค์ประกอบทางภาษา (How

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตร : S5 การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา อบรมวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม และวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

วิทยากร : อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ วิทยากร : อาจารย์ภูรีรัช บุญรอด หลักสูตร : S5 การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์ หลักสูตร : สนุกกับสื่อ Virtual Manipulatives เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ยุค

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 3 หลักสูตร วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ หลักสูตร : สุดยอดการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคการศึกษา 4.0

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 6 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 3 หลักสูตร วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ หลักสูตร : แนวทางการสอนนักเรียนยุคใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉

Read more