ภาพบรรยากาศงาน SYMPOSIUM : PLC เสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิด

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC)”

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ โรงเรียน

SYMPOSIUM

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

 

 


 

             

 

 

 

          

                                                            

          พิธีมอบของที่ระลึก  และ  พิธีมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่