โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Professional Learning Community (PLC)

หาก    PLC       เสมือน       สื่อสร้างสรรค์

              เหล่าครู      ดุจ          กลไกขับเคลื่อน

     กระนั้น     ผอ.       ย่อมเสมอ     เสาหลักกำกับกลไก