โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลศรีเกิด จังหวัดเชียงราย เพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned) สร้างสื่อและคู่มือรูปแบบการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลศรีเกิด จังหวัดเชียงราย (รุ่นที่7)

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลศรีเกิด จังหวัดเชียงราย (รุ่นที่ 7)

หัวข้อ : เพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned) สร้างสื่อและคู่มือรูปแบบการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565