221063โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 5 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 5

โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หัวข้อ : นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ชมคลิปวิดีโอ คลิก
ชมภาพ คลิก