121063โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 3 ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2563 รุ่นที่ 3

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หัวข้อ : นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

                                                                                                                                ชมภาพ คลิก

ชมคลิปวิดีโอ คลิก