เอกสารประกอบการสอน สำหรับ วันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

เอกสารประกอบการสอน

สำหรับ

วันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

 

นักพฤกษศาสตร์น้อย ตอน “สนุกในสวน”

 ลิงค์ที่ 1 : คลิกที่นี่

 

ลิงค์ที่ 2 : คลิกที่นี่

 

ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

คลิกที่นี่

 

รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้คะแนน

O-Net สูงขึ้น

คลิกที่นี่ 

 

ผศ.อัมพร อังศรีพวง การประดิษฐ์สื่อเกมการสอนภาษาไทย

ในระดับประถมศึกษา

  คลิกที่นี่

อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

ดร.นิสัย แก้วแสนไชย การดัดแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปให้ใช้กับห้องเรียนได้ (Adapting Existing Materials to Classroom Situations)

คลิกที่นี่

ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกที่นี่