Facebook Live หลักสูตรทักษะ 7C ของครู 4.0 กับการใช้กระบวนการ PLC วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตรทักษะ 7C ของครู 4.0 กับการใช้กระบวนการ PLC ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์  ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โปรดติดตาม Live สดผ่าน Facebook ที่ เพจ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/