หลักสูตร : วิธีและเทคนิคการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้เชิงรุกด้วย CO-5STEPs

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

หลักสูตร : วิธีและเทคนิคการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้เชิงรุกด้วย CO-5STEPs

    วิทยากร  

 รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  เเละ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข     

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์