หลักสูตร : การออกแบบเกมและกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบ Hands-on จากสิ่งรอบตัว

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

หลักสูตร : การออกแบบเกมและกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบ Hands-on จากสิ่งรอบตัว

    วิทยากร  

 อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ 

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 405 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์