หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

 

    วิทยากร  

 อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ้ม

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์