หนังสือรับรอง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อบรมวันที่ 16-18 กันยายน 2565

หนังสือรับรอง
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถณะ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อบรมวันที่ 16-18 กันยายน 2565
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก