หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ตอนที่ 2

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: English Structural Analysis for Powerful Reading (การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านที่มีประสิทธิภาพ)

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: สื่อและกิจกรรมเพื่อช่วยครูคุมชั้นเรียน ตอนที่ 1

วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์สาหรับ ครูประถมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์ปิยวดี ฆายะนานนท์   อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: เรขาคณิต เรื่องชวนคิด ฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับครูประถม

วิทยากร:  อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร  อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: “ครูพร้อม แบบ 6 ออน จะประเมินผลอย่างไร”

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู       

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: “เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกระตุ้นประสำทสัมผัส (ระบบ TACTILE) เพื่อกำรเรียนรู้ของสมองอย่ำงมีประสิทธิภำพในชั้นเรียนอนุบำลและประถมศึกษำ”

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

  หลักสูตร: การออกแบบกิจกรรมเดินทางใกล้ “คณิตศาสตร์รอบตัว” ตอน ประจวบคีรีขันธ์

วิทยากร:  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก