หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: Active Learning-Competency-PLC ตอนที่3 เส้นทางนำผู้บริหารและครูเป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมการศึกษา

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่นในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  Teaching English with Content-based Instruction (CBI) การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื่้อหาเป็นฐาน

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                            หลักสูตร:  เทคนิคการใช่สื่อง่ายๆ สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถม

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: สื่อสร้างสรรค์ประกอบกิจกรรมทักษสัมพันธ์ (ฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักภาษาไทย) ให้กับผู้เรียน

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: สื่อและกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษา

วิทยากร:  อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                      หลักสูตร: เจาะลึกสื่อการเรียนการสอนคณิตประถมศึกษา ep.1 จานกระดาษ

วิทยากร:  อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร     

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก