หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 

เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร: จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

วิทยากร: รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                                   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ป.6 ปีการศึกษา 2563

ตอนที่ 2 รู้เรา

วิทยากร: รศ. ดร.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                                   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP (The Geometer’s Sketchpad)
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6

วิทยากร: อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

                                   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก 

                                      เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

 

หลักสูตร: เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ 9 C

วิทยากร: ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

                                   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: “สื่อสร้างสรรค์ง่ายๆใช้ได้หลากหลายวิชา  ตอนที่ 2”  

วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

                                   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: Problem-Based Learning (PBL) สำหรับครูคณิตศาสตร์

วิทยากร: อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

                                   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก